நேர்மறை எண்ணத்துடன் இருக்க சில குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

மாற்ற வேண்டிய பகுதிகளை அடையாளம் காணவும்.

ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் சரியாக உள்ளீர்களா என்று சரிபார்க்கவும்

தியானம் பயிற்சி செய்யவும்

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுங்கள்.

நல்ல மக்களின் மத்தியிலிரு.

நேர்மறை சுய பேச்சு பயிற்சி.

ஒவ்வொரு காலையும் வலுவாகத் தொடங்குங்கள்