மாரடைப்பு - முதலுதவி

உங்கள் உள்ளூர் அவசர எண்ணை அழைக்கவும்

ஒரு ஆஸ்பிரின் மென்று விழுங்கவும்

பரிந்துரைக்கப்பட்டால் நைட்ரோகிளிசரின் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

நபரின் மார்பின் மையத்தில் கடினமாகவும் வேகமாகவும் அழுத்தவும்

உட்காருங்கள் அல்லது படுத்துக் கொள்ளுங்கள்

அமைதியாக இருங்கள் மற்றும் பீதி அடைய வேண்டாம்