கர்ப்பத்திற்குப் பிறகு முதல் மாதவிடாய்

தசைப்பிடிப்பு வழக்கத்தை விட வலுவாகவோ அல்லது இலகுவாகவோ இருக்கலாம்

சிறிய இரத்த உறைவு

அதிக இரத்த ஓட்டம்

மாதவிடாய் நிறுத்தம் மற்றும் மீண்டும் தொடங்கும்

அதிகரித்த வலி

ஒழுங்கற்ற சுழற்சி