பூக்கள் தலைக்கு மட்டுமல்ல மனதிற்கும் நல்லது...

அஸ்வகந்தா.

கெமோமில்.

வலேரியன்.

லாவெண்டர்

பேஷன்ஃப்ளவர்.

காவா காவா.

கன்னாபிடியோல்.