பூக்களும் மருந்து ஆகலாம் !!

மல்லிகை

செம்பருத்தி

கிரிஸான்தமம்

தாமரை

ப்ளுமேரியா

தங்க மர மலர்

பூக்களும் மருந்து ஆகலாம் !!