மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

உப்பு.

சர்க்கரை.

கொட்டைவடி நீர்.

மது.

காரமான உணவுகள்.

சிவப்பு இறைச்சி.

மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்