30 வயதிற்குப் பிறகு ஆண்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட சூப்

லஸ்ஸி

பேஸ்ட்ரிகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி

சோடா

குக்கீகள் மற்றும் சாக்லேட்

வெள்ளை ரொட்டி

காஃபின்