உங்கள் நுரையீரலுக்கு சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்கள்.

பீட்ரூட்

தக்காளி

திராட்சைப்பழங்கள்.

மஞ்சள்.

எடமாம் பீன்ஸ்.

ஆளி விதைகள்.