கால்சியம் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

Dec 01, 2022

Mona Pachake

கீரை

கேல்

ஓக்ரா

சோயாபீன்ஸ்

வெள்ளை பீன்ஸ்

மத்தி மற்றும் சால்மன் போன்ற சில மீன்கள்