தசைகளை வளர்க்க உதவும் உணவுகள்

Feb 26, 2023

Mona Pachake

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

கோழி

தயிர்.

சூரை மீன்

இறால் மீன்.

சோயாபீன்ஸ்.