செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முழு தானியங்கள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

குறைந்த பிரக்டோஸ் பழங்கள்.

அவகேடோ.

சியா விதைகள்

பப்பாளி