சோர்வைக் குறைக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பதப்படுத்தப்படாத உணவுகள்

புதிய மற்றும் பருவகால பழங்கள்

காஃபின் இல்லாத பானங்கள்

புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

முழு தானியங்கள்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

நிறைய தண்ணீர்

மேலும் அறிய