கால்சியத்துக்கு இதை சாப்பிடுங்கள் ...

தயிர்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

அத்தி

பாதாம்

 சீஸ்

பருப்பு

விதைகள்