மாதவிடாய் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

காரமான உணவுகள்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள்

கொட்டைவடி நீர்

அதிக கொழுப்பு உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

மது

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி