கர்ப்ப காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

சமைக்கப்படாத அல்லது பச்சை மீன்

 சமைக்கப்படாத, பச்சையாக, பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி

முட்டைகள்

காஃபின்

பதப்படுத்தப்பட்ட பால், சீஸ் மற்றும் பழச்சாறு

மது