வயிறு வலிக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

பருப்பு

பட்டாணி

பூண்டு

வெங்காயம்

காளான்கள்

பேரிக்காய்