முன்கூட்டிய நரைக்கு தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

இலை கீரைகள்

பெர்ரி

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

மீன்

முழு தானியங்கள்

முட்டைகள்

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

மேலும் அறிய