ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

அதிக உப்பு.

அதிக சர்க்கரை.

கொட்டைவடி நீர்

மது.

காரமான உணவுகள்.

இறைச்சி

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்