மூளை செயல்பாட்டை அதிகரிக்க உணவுகள்

மீன்

கொட்டைவடி நீர்

முட்டை

மஞ்சள்

ப்ரோக்கோலி

பூசணி விதைகள்

சாக்லேட்