நகங்களின் வலிமையை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்.

இறைச்சி மற்றும் மீன்.

தாவர அடிப்படையிலான புரதம்.

ஆரஞ்சு

தண்ணீர்.

இலை கீரைகள்

பெர்ரி.

மேலும் அறிய