உங்கள் ஆற்றலை உடனடியாக அதிகரிக்க உணவுகள்

பதப்படுத்தப்படாத உணவுகள்

புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

காஃபின் இல்லாத பானங்கள்

முழு தானியங்கள்

உலர் பழங்கள்

தண்ணீர்

ஓட்ஸ்

சியா விதைகள்