உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

எக்ஸீமா ஒரு அழற்சி தோல் நிலை மற்றும் அதற்கு ஏற்ற உணவுகள் பின்வருமாறு

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

குர்செடின் கொண்ட உணவுகள்

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

கொழுப்பு மீன்

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

ஆப்பிள்கள்

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

புளுபெர்ரி

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

செர்ரிஸ்

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

ப்ரோக்கோலி

உங்களுக்கு எக்ஸீமா இருந்தால் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Curved Dotted Line

கீரை