படிப்பு மற்றும் வேலையில் கவனம் செலுத்த உணவுகள்

உலர் பழங்கள்

மீன்

கொட்டைவடி நீர்

அவுரிநெல்லிகள்

மஞ்சள்

ப்ரோக்கோலி

பூசணி விதைகள்

சாக்லேட்