மலச்சிக்கலைக் கட்டுப்படுத்த அதிக புரதம் கொண்ட உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்

கொடிமுந்திரி

கிவி

ஆளிவிதை

பேரிக்காய்

பீன்ஸ்

ருபார்ப்

மேலும் அறிய