செரிமானத்திற்கு ஏற்ற பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்

வாழை

அன்னாசி

கிவி

பாதாமி பழம்

வெண்ணெய் பழம்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

மேலும் அறிய