கர்ப்ப காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

White Scribbled Underline

ஆரஞ்சு.

White Scribbled Underline

மாங்காய்.

White Scribbled Underline

அவகோடா.

White Scribbled Underline

எலுமிச்சை.

White Scribbled Underline

வாழைப்பழங்கள்.

White Scribbled Underline

பெர்ரி.

White Scribbled Underline

ஆப்பிள்கள்.

White Scribbled Underline