கோடை காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

மாங்காய்

அவுரிநெல்லிகள்

ஆப்பிள்கள்

அன்னாசி

ஆப்ரிகாட்ஸ்

ஆரஞ்சு

பிளம்ஸ்

பப்பாளி