பல் ஃப்ளோஸிங்கின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Sep 02, 2022

Mona Pachake

ஃப்ளோசிங் என்பது தடுப்பு பராமரிப்பு

குழி உருவாவதைத் தடுக்கிறது

புதிய சுவாசத்தை பெற உங்களுக்கு உதவலாம்

சுத்தமான வாய்க்கு துலக்குதல் மட்டும் போதாது

உங்கள் பற்களை வெண்மையாக்கும்

ஈறு நோயைத் தடுக்கிறது