சர்க்கரையை கைவிடுவதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

அதிக ஆற்றல் நிலைகள்.

வலுவான நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு.

வலுவான நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு.

குடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

எடை இழப்பு.

சிறந்த ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம்.