நல்ல இசையைக் கேட்பதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இசை உங்களை மகிழ்ச்சியாக ஆக்குகிறது.

இசை மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

இசை உங்களுக்கு நன்றாக தூங்க உதவுகிறது.

இசை மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

குறைவாக சாப்பிட இசை உதவுகிறது.

வாகனம் ஓட்டும்போது இசை உங்கள் மனநிலையை உயர்த்துகிறது.

இசை கற்றல் மற்றும் நினைவாற்றலை பலப்படுத்துகிறது.