Green Round Banner

தியானம் ஏன் முக்கியம்?

Green Round Banner

மன அழுத்த சூழ்நிலைகளில் புதிய கண்ணோட்டத்தைப் பெறுதல்.

Green Round Banner

உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க திறன்களை உருவாக்குதல்.

Green Round Banner

சுய விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும்.

Green Round Banner

 நிகழ்காலத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது.

Green Round Banner

எதிர்மறை உணர்ச்சிகளைக் குறைத்தல்.

Green Round Banner

கற்பனை மற்றும் படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும்.

Green Round Banner

பொறுமை மற்றும் சகிப்புத்தன்மை அதிகரிக்கும்.