உட்கடாசனத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

தோரணையை மேம்படுத்துகிறது.

மைய தசைகளை பலப்படுத்துகிறது

உடல் சமநிலையை மேம்படுத்துகிறது

முதுகு வலியைப் போக்கும்.

கணுக்கால்களை பலப்படுத்துகிறது.

தொடைகள் மற்றும் இடுப்புகளை பலப்படுத்துகிறது.

இதயத்தின் செயல்பாடுகளைத் தூண்டுகிறது