புரத தூளுடன் தொடர்புடைய உடல்நல அபாயங்கள்

Author - Mona Pachake

இரைப்பை குடல் பிரச்சினைகள்

சிறுநீரக பிரச்சினைகள்

கல்லீரல் பிரச்சனைகள்

இரத்த அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது

இதய நோய்கள்

கெட்டோசிஸ்

ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்

மேலும் அறிய