கீல்வாத வலியிலிருந்து விடுபட உதவும் மூலிகை எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்

தூப எண்ணெய்

இஞ்சி எண்ணெய்

மஞ்சள் எண்ணெய்

ஆரஞ்சு எண்ணெய்

லாவெண்டர் எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்