நுரையீரலை பாதுகாக்க மூலிகைகள் !

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2

மிளகுக்கீரை.

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2

 ஓஷா ரூட்.

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2

முல்லீன்.

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2

லுங்வார்ட்.

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2

அஸ்ட்ராகலஸ்.

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2

வாழை இலை.

Scribbled Underline 2
Scribbled Underline 2