வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தும் வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

உப்பு நீர்

தேன்

மஞ்சள்

இஞ்சி

மிளகுக்கீரை

யூகலிப்டஸ்

கேப்சைசின்