இருமல் போக்க வீட்டு வைத்தியம்

Dec 31, 2022

Mona Pachake

தேன்

மஞ்சள்

மிளகு

இஞ்சி

மிளகுக்கீரை

கேப்சிகம்

உப்பு நீர்