கலோரிகளை எரிக்க வீட்டு வேலைகள்

தரையைத் துடைப்பது.

வீட்டை சுத்தம் செய்தல்.

குளியலறைகளை நன்கு சுத்தம் செய்தல் மற்றும் கிருமி நீக்கம் செய்தல்.

காரைக் கழுவுதல்.

மளிகைப் பொருட்களைப் பெறுதல், சுத்தம் செய்தல் மற்றும் சேமித்தல்.

கையால் சலவை செய்வது.