உங்கள் தோரணையை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது?

நேராகவும் உயரமாகவும் நிற்கவும்.

உங்கள் தோள்களை பின்னால் வைத்திருங்கள்.

உங்கள் வயிற்றை உள்ளே இழுக்கவும்.

உங்கள் எடையை பெரும்பாலும் உங்கள் கால்களில் வைக்கவும்.

உங்கள் தலையை நிலையாக வைத்திருங்கள்.

உங்கள் கைகள் இயற்கையாக உங்கள் பக்கங்களில் தொங்கட்டும்.

உங்கள் கால்களை தோள்பட்டை அகலத்தில் வைக்கவும்.