குழந்தை பருவ அதிர்ச்சியை சமாளிக்க நம்பமுடியாத குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் கதையில் உள்ள தலைமுறை அதிர்ச்சியை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் உள் குழந்தையைப் பாதுகாக்கவும்.

குடும்ப உயிர்வாழும் திட்டத்தை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

நடத்தை மாற்றத்தில் வேலை செய்யுங்கள்.

உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்

நரம்பு மண்டலத்தை குணப்படுத்த தினசரி நடைமுறைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

உங்களை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.