மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உட்புற தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

பீஸ் அல்லிகள்

யூகலிப்டஸ்

லாவெண்டர்

பாம்பு ஆலை

அலோ வேரா

ரோஸ்மேரி

மல்லிகை