கண்கள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்…

மனிதக் கண்கள் சுமார் 10 மில்லியன் வெவ்வேறு வண்ணங்களை வேறுபடுத்துகின்றன

நம் கண்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே அளவில் இருக்கும்

மனிதனின் கண்கள் வருடத்திற்கு சராசரியாக 4,200,000 முறை இமைக்கின்றன.

உங்கள் கண் உங்கள் உடலில் வேகமான தசை

ஒவ்வொரு கண்ணிலும் 107 மில்லியன் செல்கள் உள்ளன

புலிகளின் இரவு பார்வை மனிதர்களை விட ஆறு மடங்கு சிறந்தது.

ஓமெடாஃபோபியா என்பது கண்களைப் பற்றிய பயம்