இந்த காரணங்களால் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் ஏற்படுகிறது

Gray Frame Corner

0218

Nov 17, 2022

Mona Pachake

கர்ப்பம்

Gray Frame Corner

0218

ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகள்

Gray Frame Corner

0218

தொற்றுகள்

Gray Frame Corner

0218

சில நோய்கள்

Gray Frame Corner

0218

மன அழுத்தம்

Gray Frame Corner

0218

கட்டுப்பாடற்ற நீரிழிவு

Gray Frame Corner

0218