உங்கள் மூளையின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்க சாறுகள்

கொட்டைவடி நீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

கொம்புச்சா தேநீர்

ஆரஞ்சு சாறு.

புளுபெர்ரி சாறு.

பச்சை காய்கறி சாறுகள்

மஞ்சள் தேநீர்.