செரிமானத்தை மேம்படுத்தும் சாறுகள்

Author - Mona Pachake

எலுமிச்சை சாறு.

செலரி சாறு.

மாதுளை சாறு.

ஆப்பிள் சாறு.

பீட்ரூட் சாறு.

ப்ரூன் ஜூஸ்.

வெள்ளரி சாறு.