சிறந்த தூக்க அட்டவணைக்கு வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Author - Mona Pachake

நிலையான தூக்க அட்டவணையை அமைக்கவும்

வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

வழக்கமான படுக்கை நேர சடங்குகளை உருவாக்கவும்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

காஃபினைக் கட்டுப்படுத்துங்கள் மற்றும் நிகோடினைத் தவிர்க்கவும்.

மதுவை தவிர்க்கவும்

உங்கள் படுக்கையறையை தூங்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.