ஆரோக்கியமான கல்லீரலுக்கு வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்.

உணவைத் தொடும் முன் கைகளைக் கழுவவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

புகைபிடிப்பதை விட்டுவிட்டு மதுவை தவிர்க்கவும்