ஆரோக்கியமான காலைக்கான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Apr 21, 2023

Mona Pachake

சீக்கிரம் எழுந்திருங்கள்

உங்கள் பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்

தினசரி இலக்குகளை அமைக்கவும்.

எப்போதும் ஆரோக்கியமான காலை உணவை உண்ணுங்கள்.

எலுமிச்சையுடன் தண்ணீர் குடிக்கவும்.