நீரிழிவு நோயின் முக்கிய அறிகுறிகள்

Feb 21, 2023

Mona Pachake

வழக்கத்தை விட அதிகமாக தாக உணர்வு

அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்.

முயற்சி செய்யாமல் எடை குறையும்.

சிறுநீரில் கீட்டோன்கள்

சோர்வாகவும் பலவீனமாகவும் உணர்வு

எரிச்சல் அல்லது பிற மனநிலை மாற்றங்கள்.

மங்கலான பார்வை