முக்கிய கண் கோளாறுகள்

Nov 25, 2022

Mona Pachake

ஒளிவிலகல் பிழைகள்.

வயது தொடர்பான மாகுலர் சிதைவு.

கண்புரை.

நீரிழிவு ரெட்டினோபதி.

கிளௌகோமா.

ஆம்பிலியோபியா.

ஸ்ட்ராபிஸ்மஸ்.